top of page

The nine traditions: 

Gyokko Ryu Kosshijutsu (玉虎流骨指術) 

Koto Ryu Koppojutsu (虎倒流骨法術) 

Kukishin Ryu Happou Bikenjutsu (九鬼神伝流八法秘剣術) 

Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu (神伝不動流打拳体術) 

Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu (高木揚心流柔体術) 

Togakure Ryu Ninpo Taijutsu (戸隠流忍法体術) 

Gikan Ryu Koppojutsu (義鑑流骨法術) 

Gyokushin Ryu Ninpo (玉心流忍法) 

Kumongakure Ryu Ninpo (雲隠流忍法) 

 

bottom of page